Esther Verstraten (hierna osteopaat) en de wettelijk vertegenwoordigers van cliënt en/of cliënt (hierna cliënt) spreken het volgende met elkaar af:

Artikel 1 Professionaliteit

 1. De osteopaat levert osteopathie conform:
  – de eisen van goed hulpverlenerschap en de algemeen geldende normen van professionaliteit, kwaliteit en verleent zorg naar de huidige stand van de wetenschap en de praktijk.
  – de wettelijke kaders:
  — Wet op de geneeskundige behandelingsovereenkomst (WGBO)
  — Wet aanvullende bepalingen verwerking persoonsgegevens in de zorg (Wabvpz)
  — Algemene verordening gegevensbescherming (AVG)
  — Uitvoeringswet algemene verordening gegevensbescherming (UAVG)
  — Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz)
  – de geldende normen, richtlijnen en protocollen voor osteopathie zoals geldend binnen de Nederlandse Vereniging voor Osteopathie (NVO).
 2. De osteopaat mag gemotiveerd op inhoudelijke gronden het uitvoeren van een onderzoek of behandeling weigeren.


Artikel 2 Informatie

 1. De osteopaat informeert cliënt tijdens de eerste afspraak over:
  – het voorgenomen onderzoek
  – de mogelijke diagnose
  – alternatieve behandelingen
  – de voorgestelde behandeling en prognose
  – de risico’s van de behandeling
 2. Cliënt geeft de osteopaat naar beste weten informatie en de medewerking die nodig is voor een goede behandeling.
 3. Bij de eerste afspraak stelt de osteopaat de identiteit en het Burgerservicenummer van cliënt vast. De osteopaat noteert het Burgerservicenummer, aard en nummer van het identiteitsbewijs van cliënt in het behandelingsdossier.
 4. Als het nodig is voor de behandeling, vraagt de osteopaat gegevens over cliënt op bij de huisarts, specialist of andere hulpverleners. De osteopaat doet dit alleen met schriftelijke toestemming van cliënt.
 5. De osteopaat en cliënt kunnen een afspraak tot uiterlijk twee werkdagen voor de afspraak afzeggen of verzetten.
 6. Cliënt heeft het recht op een second opinion van een andere osteopaat of hulpverlener. De kosten van een second opinion zijn voor rekening van (de verzekeraar van) cliënt.
 7. Op verzoek van cliënt levert de osteopaat informatie aan voor een second opinion.


Artikel 3 Behandelplan

 1. De osteopaat stelt samen met cliënt een behandelplan op. Hierin staan de diagnose, behandeldoelen, behandelstrategie en de geschatte duur van de behandeling.
 2. Cliënt geeft mondeling akkoord op het behandelplan. Daarna wordt de behandeling gestart.
 3. Tijdens de behandelperiode bespreekt de osteopaat het behandelplan met cliënt en wordt het waar nodig bijgesteld.
 4. Het behandelplan is onderdeel van het behandelingsdossier en kan te alle tijden worden ingezien door cliënt.


Artikel 4 Behandelingsdossier

 1. De osteopaat richt een behandelingsdossier in voor de cliënt. De osteopaat zet hierin gegevens over de gezondheid van cliënt, het onderzoek, de diagnose, uitgevoerde behandelingen en andere gegevens en documenten die voor een goede behandeling nodig zijn.
 2. Cliënt heeft het recht op inzage en een afschrift van het behandelingsdossier. Uitzondering hierop is als het de persoonlijke levenssfeer van een derde schendt of goed hulpverlenerschap zich daartegen verzet.
 3. De osteopaat bewaart het behandelingsdossier 20 jaar.


Artikel 5 Privacy en geheimhouding

 1. De informatie over de omgang met de persoonsgegevens van cliënt staat in de privacyverklaring op de website van Osteopathie Verstraten.
 2. De osteopaat houdt besproken onderwerpen en de behandeling met cliënt vertrouwelijk en bespreekt dit niet met anderen. Uitzondering hierop is als cliënt vooraf schriftelijke toestemming heeft gegeven of de wet dit verplicht.
 3. De osteopaat vraagt vooraf toestemming aan cliënt of er anderen bij de behandeling aanwezig mogen zijn, bijvoorbeeld een stagiaire.


Artikel 6 Tarieven, betaling en verzekering

 1. De tarieven voor een behandeling staan op de website van Osteopathie Verstraten en worden tijdens de eerste afspraak besproken.
 2. Osteopathie zit in het aanvullende verzekeringspakket en valt niet onder het eigen risico. Cliënt heeft een eigen verantwoordelijkheid om vooraf na te gaan of de kosten van osteopathie door de verzekering van cliënt worden vergoed.
 3. Cliënt betaalt de nota na elke behandeling per pin aan de osteopaat. Cliënt en osteopaat kunnen overeenkomen dat de osteopaat de nota declareert bij de zorgverzekeraar van cliënt.
 4. Bij niet tijdige afzegging van een afspraak, mag de osteopaat de gereserveerde tijd bij de cliënt in rekening brengen.
 5. De osteopaat mag verdere behandeling opschorten bij een betalingsachterstand, tenzij de medische noodzaak zich hiertegen verzet.


Artikel 7 Einde behandelingsovereenkomst

 1. De behandelingsovereenkomst eindigt:
  – door overlijden van de cliënt.
  – met wederzijds goedvinden bijvoorbeeld als het behandeldoel is bereikt.
  – na eenzijdige opzegging door de cliënt of de osteopaat (zie lid 2 en 3).
  – door ontbinding door de rechter.
 1. Cliënt kan de behandelingsovereenkomst te allen tijde eenzijdig opzeggen door berichtgeving daarover aan de osteopaat.
 2. De osteopaat kan de behandelingsovereenkomst alleen eenzijdig opzeggen als er gewichtige redenen zijn, met een redelijke opzegtermijn en schriftelijk. In dat geval heeft de osteopaat naar redelijkheid geprobeerd om de gronden voor de opzegging met cliënt te bespreken. De osteopaat heeft cliënt gewezen op de klachtenmogelijkheden. Gewichtige redenen zijn er als de relatie tussen osteopaat en cliënt onhoudbaar zijn en van de osteopaat in redelijkheid niet kan worden verlangd dat de behandelingsovereenkomst wordt voortgezet.
 3. Osteopaat is bij opzegging naar zijn vermogen behulpzaam bij het vinden van een alternatief voor cliënt.


Artikel 8 Klachten

 1. De osteopaat neemt een klacht van cliënt in behandeling en probeert tot een oplossing te komen.
 2. De osteopaat heeft een onafhankelijke klachtenfunctionaris waar cliënt terecht kan met een klacht. Osteopatie Verstraten is aangesloten bij de klachtenregeling en klachtenfunctionaris van het Nederlands Register voor Osteopathie (NRO). De informatie en contactgegevens staan op de website van Osteopathie Verstraten.

Uitleg ondertekening en instemming behandeling kinderen:

 1. Wettelijke vertegenwoordigers zijn diegenen die het gezag uitoefenen over een kind of wilsonbekwaam persoon.
 2. Voor de behandeling van een kind jonger dan 12 jaar, is de toestemming nodig van de wettelijke vertegenwoordiger(s) van het kind.
 3. Voor de behandeling van een kind van 12, 13, 14 of 15 jaar is er toestemming nodig van zowel de wettelijke vertegenwoordiger(s) als het kind zelf.
 4. Alle wettelijke vertegenwoordigers moeten instemmen met een behandeling van het kind tot en met 15 jaar.
 5. Voor de behandeling van een kind van 16 of 17 jaar is alleen toe temming nodig van het kind zelf. De 16- of 17-jarige moet wel wilsbekwaam zijn ter zake van de behandeling.